നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തിന്മയെ വിഭാടനം ചെയ്യുക.

Daily Agenda

 🪐അന്തര്‍ ദേശീയ ഉദയം
💫പ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌
➖➖➖
🌾വ്യാഴം
🎑മിസ്‌ബാഹ്
🌅പഠനം
📚വാരവിചാരം
👁️വിശേഷങ്ങള്‍ 
===============
🪐അന്തര്‍ ദേശീയ ഉദയം
💫പ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌
➖➖➖
🌾വെള്ളി
🎑മിസ്‌ബാഹ്
🌅പഠനം
🎙️നസീഹത്
👁️വിശേഷങ്ങള്‍ 
===============
🪐അന്തര്‍ ദേശീയ ഉദയം
💫പ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌...
➖➖➖
🌾ശനി
🎑മിസ്‌ബാഹ്
🌅പഠനം
💦തിരുമൊഴി
👁️വിശേഷങ്ങള്‍ 
===============
🪐അന്തര്‍ ദേശീയ ഉദയം
💫പ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌...
➖➖➖
🌾ഞായര്‍
🎑മിസ്‌ബാഹ്
🌅പഠനം
🦋മധുമൊഴി
👁️വിശേഷങ്ങള്‍ 
===============
🪐അന്തര്‍ ദേശീയ ഉദയം
💫പ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌...
➖➖➖
🌾തിങ്കള്‍
🎑മിസ്‌ബാഹ്
🌅പഠനം
🔮 ജാലകം
👁️വിശേഷങ്ങള്‍ 
===============
🪐അന്തര്‍ ദേശീയ ഉദയം
💫പ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌...
➖➖➖
🌾ചൊവ്വ
🎑മിസ്‌ബാഹ്
🌅പഠനം
✍️സാഹിത്യലോകം
👁️വിശേഷങ്ങള്‍
 ===============
🪐അന്തര്‍ ദേശീയ ഉദയം
💫പ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌...
➖➖➖
🌾ബുധന്‍
🎑മിസ്‌ബാഹ്
🌅പഠനം
🎶ശ്രുതിലയം
👁️വിശേഷങ്ങള്‍ 
 ===============